Dkn Kalite Yönetim Danışmanlık Faaliyetler

DKN Kalite Yönetim Danışmanlık

DKN

Quality Management Consulting

Profesyonel Çözüm Ortağınız

SOLUTION PROVIDER PARTNER

  FAALİYETLERİMİZ

seperator 960x8

Dkn Kalite Yönetim Danışmanlık olarak;  gıda üretim, depolama, satış vb. gerçekleştiren tüm işletmelerde,

 

-    Gıda Güvenliği Danışmanlığı,

-    Kalite Sistemleri Belgelendirme Danışmanlığı,

-    Franchise ve Şube Denetim-Eğitim Danışmanlığı

-    Eğitim Danışmanlığı,

-    Gizli Müşteri Danışmanlığı,

-    Toplu Beslenme ve Restaurant Operasyon ve Kalite Yönetim Danışmanlığı

-    Laboratuvar ve Analiz Danışmanlığı

-    İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

 

Bunun yanında;

 

-    Okullarda "Bilinçli Birey, Sağlıklı Nesil" Projemiz Kapsamında Bilinçlendirme Danışmanlığı, konularında ihtiyaçlarınız doğrultusunda, risklerin ve aksiyon planlarının doğru belirlenmesi ve doğru çözümlerin üretilmesi ile şirketinizde - işletmenizde çözüm ortağınız oluyoruz.

 

GIDA GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

 

Mevzuatlar, uluslararası standartlar ve yasal gereksinimler doğrultusunda;

 

-    İşletme altyapı fizibilitesini yapılması ve gereksinimlerin belirlenmesi,

-    Ön koşul programlarının belirlenmesi ve operasyonel ön koşul programlarının değerlendirilmesi,

-    İşletme üretim yapısına uygun tehlike ve risk analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu doğrultuda gerekli önlemlerin planlanması,

-    Üretim alanının, üretim şekli ve güvenli gıda üretimine uygun olarak tasarlanması veya mevcut durumun iyileştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulması,

-    Ön tespit denetimi sonrasında firmaya uygun denetim planının ve check listin hazırlanması.

-    Personele temel hijyen eğitimleri ve gıda güvenliği eğitimlerinin, talep doğrultusunda işbaşı eğitimlerinin verilmesi,

-    Habersiz gıda güvenliği ve kalite denetimlerinin gerçekleştirilmesi, denetimler esnasında işbaşı eğitimlerinin verilmesi, denetimlerin ayrıntılı olarak raporlanması ve tespitler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınmasının yönlendirilmesi,

-    Düzeltici faaliyetlerin takibi ve değerlendirilmesi

-    Denetim raporlarının puanlandırılması ile şirket içi rekabetin oluşturulması ve performans değerlendirmesi için gerekli verilerin oluşturulmasının sağlanması,

-    Tedarikçi denetimlerinin gerçekleştirilmesi …

 

hizmetlerini vererek;  işetmenizde tedarikçi seçiminizden, hammadde alımlarınıza, depolama şartlarınızdan, ürün sunum aşamalarınıza kadar her aşamada güvenli gıda üretiminizi olumsuz etkileyecek unsurların kontrol altına alınması, işletmenizde tüm aşamalarda gıda güvenliğinin sağlanması için gerekli sistemleri kurar, sistemi denetler ve sistemin devamlılığının sağlanması için gerekli çalışmaları yürütürüz.

 

Sistemin ve uygulamaların "gıda güvenliğini" tam olarak sağladığının kontrolünü, teknik ölçüm ve analizlerle(son ürün analizleri, ekipman swap analizleri, personel swap analizleri vb.) belirler, sistemdeki zayıf halkaları tespit ederek müdahale ederiz.

 

Doğru ve etkin uygulanan gıda güvenliği sistemleri;  yasal ve teknik açıdan şart olduğu gibi,  işletmeye mali kayıpların azalması - kontrol altına alınması, müşteri memnuniyeti, dolayısıyla gelir artışı olarak geri dönerken işletmenin imajını ve marka değerini de yükseltir.

 

KALİTE SİSTEMLERİ BELGELENDİRME DANIŞMANLIĞI

 

BRC Food, ISO 9001-2015, ISO 22000:2018 (HACCP, FSSC), OHSAS 18001 sistemlerinin tek tek veya entegre olarak işletmenizde kurulması, doğru uygulanması ve sonucunda ilgili sistemlerin belgelendirme firmaları tarafından yapılan denetim sonucu belgelendirilebilmesi için;

 

o    Sistem kurulacak firmaya ait durum fizibilitesi hazırlanarak planlama yapılması.

o    Sistem içerisinde yer alacak firma ekibinin belirlenmesinde gerekli yönlendirmelerin yapılması,    organizasyon şemasının hazırlanması.

o    Gerekli ön koşul programları konusunda raporlama yapılması, alt yapı iyileştirmeleri için gerekli uyarıların gerçekleştirilmesi.

o    Ön denetim doğrultusunda çalışma planının hazırlanması ve delegesinin yapılması.

o    Doküman hazırlığı konusunda gerekli yönlendirmelerin yapılması, dökümanların doğrulanması,

o    Pilot noktalarda doküman uygulamalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması ve gerekli revizyonlarla sistemin son haline getirilmesi.

o    İç denetimler, Planlamalar, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları, Eğitimler, tedarikçi denetimleri, vb. sistem gereklilikleri ile      ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması, gerektiğinde iştirak edilmesi.

o    Gerçekleştirilecek Belgelendirme denetimi öncesi, eksiklerin raporlanması, iyileştirme sürecinin takibi.

 

-    Belgelendirme denetimi esnasında, talep durumunda denetime iştirak edilmesi

 

hizmetlerini sunmakta, ilgili süreçlerin tamamında gözlemci veya iştirakçi olarak yer almaktayız.

 

Sistemin sadece doküman ve alt yapı koşullarından oluşmadığı bilincini taşıyarak;   sistem kurulumu sonrası ve belge alımı sonrası da, süreçlerin kontrolünü sağlıyor, sistem bilincinin üst yönetimden alt personele kadar tüm ekibe yayılması ve genel bilincin oluşması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

 

FRANCHİSE VE ŞUBE DENETİM -EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

 

Zincir mağaza ve Franchise sistemi ile çalışan gıda üretim, servis vb. firmalarında;

 

Merkez tarafından belirlenmiş;  gıda güvenliği, kalite, operasyonel hususlar, alt yapı koşulları, sunum koşulları, tedarikçi seçimi, personel özellikleri vb. her konuda (sözleşme şartları dahil) firma gereksinimlerine uygun hazırlanmış check - listler ile konusunda uzman denetçilerimiz ile ilgili denetimleri gerçekleştiriyor ve merkezden - en uzak şubeye kadar, şirket prensip ve sistemlerinin aynı standart ve kalitede uygulanması için gerekli bilgilendirme - çözümleri sunuyoruz.

 

Yapılan bu bağımsız üçüncü göz denetimleri;

 

çalışanlar ve franchise işletmeler için sistemin doğru uygulanması hususunda daima kontrol edildiklerini göstererek ihmal ve yanlış uygulamaların minimuma indirilmesini sağlamakta, merkezin tüm şube ve işletmeler hakkında güncel bilgilere sahip olmasını dolayısıyla zamanında müdahalelerine fırsat oluşturmakta, böylece kalitede tüm noktada standardizasyon sağlanarak müşteri memnuniyeti ve dolayısıyla marka değeri ve gelirin artmasına katkıda bulunmaktadır.

 

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

 

İşletmelerin en önemli kaynağı personelidir.  Gerek gıda güvenliği, gerek operasyonel hususlar açısından bilinçli personel kavramı büyük önem taşımaktadır.

Personel bilinci olmayan bir işletmede;  yapılan yatırımların, kurulan sistemlerin, alınan doğru hammaddelerin bir anlamı olmayacak, gıda güvenliğinden maliyetlere kadar birçok konuda şirket kayıpları gerçekleşecektir.

 

Bu doğrultuda;  işletmenizin gereksinimleri doğrultusunda, doğru eğitim planlaması ile personel bilincinizin geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.   Bu eğitimler;

 

-    Temel hijyen eğitimleri,

-    Gıda güvenliği temel eğitimleri,

-    İş başı eğitimleri,

-    BRC Food temel eğitimleri,

-    Gıda güvenliği yönetim sistemi(ISO 22000/HACCP/FSSC) temel eğitimleri

-    İSG(OHSAS) Temel Eğitimleri

-    ISO 9001 temel eğitimleri

-    Sistemler doğrultusunda gerekli dökümantasyon eğitimleri

-    Covid-19 bilinçlendirme eğitimleri

 

GİZLİ MÜŞTERİ DANIŞMANLIĞI

 

İşletmenizde, şubelerinizde veya franchise noktalarınızda;  belirlenmiş işletme kural ve sistemlerine uygun hizmet ve üretimin doğru gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini veya belirlemiş olduğunuz kuralların müşteri memnuniyeti açısından yeterli olup olmadığının tespiti açısından, denetçi olarak değil müşteri olarak ziyaretler gerçekleştiriyor, normal süreç ve işleyiş içerisinde uygulamaların doğruluğunu müşteri gözüyle analiz ediyor ve raporluyoruz.

 

 

TOPLU BESLENME VE RESTAURANT YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

 

"    Çalışılacak toplu beslenme firmasının belirlenmesi aşamasında tavsiyelerde bulunulması.

"    Rutin firma denetimlerinin gerçekleştirilmesi

"    Alt - orta - üst personelin teknik eğitimlerinin verilmesi.

"    Sistemlerin uygulanabilirliğinin kontrolü ve teknik raporlanması, sistemlerin   kurulumunun koordine edilmesi, uygulamalarının kontrolü ve bu doğrultuda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması.

"    Ekibimiz bünyesinde bulunan beslenme uzmanı, diyetisyen ve gıda mühendislerinin yardımıyla müşteri profiline uygun kalori ve çeşitte yemeklerin bulunduğu menülerin hazırlanması.

"    Tedarikçi performans denetimlerinin yapılması ve değerlendirilmesi.

"    Sistemlerle ilgili dokümantasyonun kurulması ve eğitimlerinin verilmesi.

"    Teknik konularda sözlü ve yazılı müşteri ilişkileri desteğinin sağlanması.

"    Okullarda temel beslenme ve hijyen eğitimlerinin, diğer müşterilerde talep edildiği   taktirde temel teknik eğitimlerin verilmesi.

"    Denetimler sırasında;  talep edildiğinde, operasyonal tespitlerin de yapılması. (sunum, menü uyumu, doğru ekipman kullanımı, müşteri ilişkileri, ekip çalışması, duyusal kontroller, gramaj kontrolü, doğru ürün kullanımı vb)

"    Kalite sistemleri sürecinin yönetilmesi.

 

OKULLARDA "BİLİNÇLİ BİREY, SAĞLIKLI NESİL" PROJEMİZ KAPSAMINDA BİLİNÇLENDİRME DANIŞMANLIĞI

 

Sağlıklı bir nesil yetişmesi için en önemli adımların çocuk yaşta atılması gerektiği bilincinde olarak;  anaokulları, ilkokul ve talep edildiğinde diğer seviye yaş gurubu öğrencilere;

 

-    Sağlıklı beslenme,

-    Kişisel temizlik,

-    Gıda güvenliği ve hijyen,

-    Bakteriler ve bakterilerden korunma,

-    Gıdaların muhafazası vb

 

temel konularda bilinçlendirme eğitimleri vermekte ve eğitimler sonunda katılımcılara gıda mühendisi onaylı "bilinçli birey" sertifikası vermekteyiz.

 

LABORATUAR ve ANALİZ DANIŞMANLIĞI

 

mikrobiyolojik analizler,

gdo analizleri,

pestisit kalıntı analizleri,

fiziksel analizler,

kimyasal analizler,

mikotoksin analizleri,

mineral analizleri,

tür tayinleri.

GIDA GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

 

Mevzuatlar, uluslararası standartlar ve yasal gereksinimler doğrultusunda;

 

-    İşletme altyapı fizibilitesini yapılması ve gereksinimlerin belirlenmesi,

-    Ön koşul programlarının belirlenmesi ve operasyonel ön koşul programlarının değerlendirilmesi,

-    İşletme üretim yapısına uygun tehlike ve risk analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu doğrultuda gerekli önlemlerin planlanması,

-    Üretim alanının, üretim şekli ve güvenli gıda üretimine uygun olarak tasarlanması veya mevcut durumun iyileştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulması,

-    Ön tespit denetimi sonrasında firmaya uygun denetim planının ve check listin hazırlanması.

-    Personele temel hijyen eğitimleri ve gıda güvenliği eğitimlerinin, talep doğrultusunda işbaşı eğitimlerinin verilmesi,

-    Habersiz gıda güvenliği ve kalite denetimlerinin gerçekleştirilmesi, denetimler esnasında işbaşı eğitimlerinin verilmesi, denetimlerin ayrıntılı olarak raporlanması ve tespitler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınmasının yönlendirilmesi,

-    Düzeltici faaliyetlerin takibi ve değerlendirilmesi

-    Denetim raporlarının puanlandırılması ile şirket içi rekabetin oluşturulması ve performans değerlendirmesi için gerekli verilerin oluşturulmasının sağlanması,

-    Tedarikçi denetimlerinin gerçekleştirilmesi …

 

hizmetlerini vererek;  işetmenizde tedarikçi seçiminizden, hammadde alımlarınıza, depolama şartlarınızdan, ürün sunum aşamalarınıza kadar her aşamada güvenli gıda üretiminizi olumsuz etkileyecek unsurların kontrol altına alınması, işletmenizde tüm aşamalarda gıda güvenliğinin sağlanması için gerekli sistemleri kurar, sistemi denetler ve sistemin devamlılığının sağlanması için gerekli çalışmaları yürütürüz.

 

Sistemin ve uygulamaların "gıda güvenliğini" tam olarak sağladığının kontrolünü, teknik ölçüm ve analizlerle(son ürün analizleri, ekipman swap analizleri, personel swap analizleri vb.) belirler, sistemdeki zayıf halkaları tespit ederek müdahale ederiz.

 

Doğru ve etkin uygulanan gıda güvenliği sistemleri;  yasal ve teknik açıdan şart olduğu gibi,  işletmeye mali kayıpların azalması - kontrol altına alınması, müşteri memnuniyeti, dolayısıyla gelir artışı olarak geri dönerken işletmenin imajını ve marka değerini de yükseltir.

 

KALİTE SİSTEMLERİ BELGELENDİRME DANIŞMANLIĞI

 

BRC Food, ISO 9001-2015, ISO 22000:2018 (HACCP, FSSC), OHSAS 18001 sistemlerinin tek tek veya entegre olarak işletmenizde kurulması, doğru uygulanması ve sonucunda ilgili sistemlerin belgelendirme firmaları tarafından yapılan denetim sonucu belgelendirilebilmesi için;

 

o    Sistem kurulacak firmaya ait durum fizibilitesi hazırlanarak planlama yapılması.

o    Sistem içerisinde yer alacak firma ekibinin belirlenmesinde gerekli yönlendirmelerin yapılması,    organizasyon şemasının hazırlanması.

o    Gerekli ön koşul programları konusunda raporlama yapılması, alt yapı iyileştirmeleri için gerekli uyarıların gerçekleştirilmesi.

o    Ön denetim doğrultusunda çalışma planının hazırlanması ve delegesinin yapılması.

o    Doküman hazırlığı konusunda gerekli yönlendirmelerin yapılması, dökümanların doğrulanması,

o    Pilot noktalarda doküman uygulamalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması ve gerekli revizyonlarla sistemin son haline getirilmesi.

o    İç denetimler, Planlamalar, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları, Eğitimler, tedarikçi denetimleri, vb. sistem gereklilikleri ile      ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması, gerektiğinde iştirak edilmesi.

o    Gerçekleştirilecek Belgelendirme denetimi öncesi, eksiklerin raporlanması, iyileştirme sürecinin takibi.

 

-    Belgelendirme denetimi esnasında, talep durumunda denetime iştirak edilmesi

 

hizmetlerini sunmakta, ilgili süreçlerin tamamında gözlemci veya iştirakçi olarak yer almaktayız.

 

Sistemin sadece doküman ve alt yapı koşullarından oluşmadığı bilincini taşıyarak;   sistem kurulumu sonrası ve belge alımı sonrası da, süreçlerin kontrolünü sağlıyor, sistem bilincinin üst yönetimden alt personele kadar tüm ekibe yayılması ve genel bilincin oluşması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

 

FRANCHİSE VE ŞUBE DENETİM -EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

 

Zincir mağaza ve Franchise sistemi ile çalışan gıda üretim, servis vb. firmalarında;

 

Merkez tarafından belirlenmiş;  gıda güvenliği, kalite, operasyonel hususlar, alt yapı koşulları, sunum koşulları, tedarikçi seçimi, personel özellikleri vb. her konuda (sözleşme şartları dahil) firma gereksinimlerine uygun hazırlanmış check - listler ile konusunda uzman denetçilerimiz ile ilgili denetimleri gerçekleştiriyor ve merkezden - en uzak şubeye kadar, şirket prensip ve sistemlerinin aynı standart ve kalitede uygulanması için gerekli bilgilendirme - çözümleri sunuyoruz.

 

Yapılan bu bağımsız üçüncü göz denetimleri;

 

çalışanlar ve franchise işletmeler için sistemin doğru uygulanması hususunda daima kontrol edildiklerini göstererek ihmal ve yanlış uygulamaların minimuma indirilmesini sağlamakta, merkezin tüm şube ve işletmeler hakkında güncel bilgilere sahip olmasını dolayısıyla zamanında müdahalelerine fırsat oluşturmakta, böylece kalitede tüm noktada standardizasyon sağlanarak müşteri memnuniyeti ve dolayısıyla marka değeri ve gelirin artmasına katkıda bulunmaktadır.

 

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

 

İşletmelerin en önemli kaynağı personelidir.  Gerek gıda güvenliği, gerek operasyonel hususlar açısından bilinçli personel kavramı büyük önem taşımaktadır.

Personel bilinci olmayan bir işletmede;  yapılan yatırımların, kurulan sistemlerin, alınan doğru hammaddelerin bir anlamı olmayacak, gıda güvenliğinden maliyetlere kadar birçok konuda şirket kayıpları gerçekleşecektir.

 

Bu doğrultuda;  işletmenizin gereksinimleri doğrultusunda, doğru eğitim planlaması ile personel bilincinizin geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.   Bu eğitimler;

 

-    Temel hijyen eğitimleri,

-    Gıda güvenliği temel eğitimleri,

-    İş başı eğitimleri,

-    BRC Food temel eğitimleri,

-    Gıda güvenliği yönetim sistemi(ISO 22000/HACCP/FSSC) temel eğitimleri

-    İSG(OHSAS) Temel Eğitimleri

-    ISO 9001 temel eğitimleri

-    Sistemler doğrultusunda gerekli dökümantasyon eğitimleri

-    Covid-19 bilinçlendirme eğitimleri

 

GİZLİ MÜŞTERİ DANIŞMANLIĞI

 

İşletmenizde, şubelerinizde veya franchise noktalarınızda;  belirlenmiş işletme kural ve sistemlerine uygun hizmet ve üretimin doğru gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini veya belirlemiş olduğunuz kuralların müşteri memnuniyeti açısından yeterli olup olmadığının tespiti açısından, denetçi olarak değil müşteri olarak ziyaretler gerçekleştiriyor, normal süreç ve işleyiş içerisinde uygulamaların doğruluğunu müşteri gözüyle analiz ediyor ve raporluyoruz.

 

TOPLU BESLENME VE RESTAURANT YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

 

"    Çalışılacak toplu beslenme firmasının belirlenmesi aşamasında tavsiyelerde bulunulması.

"    Rutin firma denetimlerinin gerçekleştirilmesi

"    Alt - orta - üst personelin teknik eğitimlerinin verilmesi.

"    Sistemlerin uygulanabilirliğinin kontrolü ve teknik raporlanması, sistemlerin   kurulumunun koordine edilmesi, uygulamalarının kontrolü ve bu doğrultuda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması.

"    Ekibimiz bünyesinde bulunan beslenme uzmanı, diyetisyen ve gıda mühendislerinin yardımıyla müşteri profiline uygun kalori ve çeşitte yemeklerin bulunduğu menülerin hazırlanması.

"    Tedarikçi performans denetimlerinin yapılması ve değerlendirilmesi.

"    Sistemlerle ilgili dokümantasyonun kurulması ve eğitimlerinin verilmesi.

"    Teknik konularda sözlü ve yazılı müşteri ilişkileri desteğinin sağlanması.

"    Okullarda temel beslenme ve hijyen eğitimlerinin, diğer müşterilerde talep edildiği   taktirde temel teknik eğitimlerin verilmesi.

"    Denetimler sırasında;  talep edildiğinde, operasyonal tespitlerin de yapılması. (sunum, menü uyumu, doğru ekipman kullanımı, müşteri ilişkileri, ekip çalışması, duyusal kontroller, gramaj kontrolü, doğru ürün kullanımı vb)

"    Kalite sistemleri sürecinin yönetilmesi.

 

OKULLARDA "BİLİNÇLİ BİREY, SAĞLIKLI NESİL" PROJEMİZ KAPSAMINDA BİLİNÇLENDİRME DANIŞMANLIĞI

 

Sağlıklı bir nesil yetişmesi için en önemli adımların çocuk yaşta atılması gerektiği bilincinde olarak;  anaokulları, ilkokul ve talep edildiğinde diğer seviye yaş gurubu öğrencilere;

 

-    Sağlıklı beslenme,

-    Kişisel temizlik,

-    Gıda güvenliği ve hijyen,

-    Bakteriler ve bakterilerden korunma,

-    Gıdaların muhafazası vb

 

temel konularda bilinçlendirme eğitimleri vermekte ve eğitimler sonunda katılımcılara gıda mühendisi onaylı "bilinçli birey" sertifikası vermekteyiz.

 

LABORATUAR ve ANALİZ DANIŞMANLIĞI

 

mikrobiyolojik analizler,

gdo analizleri,

pestisit kalıntı analizleri,

fiziksel analizler,

kimyasal analizler,

mikotoksin analizleri,

mineral analizleri,

tür tayinleri.

Design by WEBINSA

Copyright © dknkalitedanismanlik.com